Privacy statement

Versie 2.0

Dit privacy statement is gepubliceerd op 9 november 2021.
Bij The New Crew wordt er dagelijks hard gewerkt om jou en onze andere klanten een geweldige beleving te bezorgen. In sommige gevallen slaan we daarvoor bepaalde informatie op. Op deze pagina delen we graag met je wat we opslaan aan persoonsgegevens, waar we het voor gebruiken en hoe lang dat opgeslagen wordt. Mocht je vragen hebben over de gegevens die wij van je verwerken, dan nodigen we je uit deze te stellen via [email protected]. The New Crew gebruikt de gegevens die je aan ons verstrekt om haar dienstverlening, het selecteren, begeleiden en ontwikkelen van Jong Talent én opdrachtgevers, mogelijk te maken.
ONS FORMELE PRIVACY STATEMENT
In dit privacy statement staat beschreven hoe The New Crew en haar dochterondernemingen (hierna: “The New Crew”) omgaan met jouw persoonsgegevens. Door The New Crew worden namelijk persoonsgegevens verwerkt. The New Crew vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. The New Crew is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met veel zorg verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. Dit statement is van toepassing op alle gebruik van je persoonsgegevens zoals verzameld door The New Crew, via de website of op andere wijze verkregen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
GEGEVENS DIE THE NEW CREW VERWERKT
Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van The New Crew laat je bepaalde gegevens bij The New Crew achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je naam en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens alleen verwerken als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om deze toestemming bij elk invulformulier.
HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij steeds weer het uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.
Kandidaten en medewerkers
Jouw bemiddelingsgegevens (zoals jouw werkervaring en opleiding) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet via The New Crew bent geprotacheerd. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven. Indien je niet meer door The New Crew bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat je persoonsgegevens verwijderd worden. Ben je wel via The New Crew geprotacheerd geweest? Dan zijn jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden door The New Crew, dan kun je bij ons aangeven. We zullen je dan niet meer benaderen en overige persoonsgegevens verwijderen.
Zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. De informatie verwerken we om de overeenkomst die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de bovenstaande doelen. Dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging en uiteraard vragen we hiervoor jouw toestemming.
WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS
Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen. Hieronder zie je welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website en/of e-mailberichten.
Om een relatie met je aan te kunnen gaan
In sommige gevallen kan The New Crew je benaderen zonder dat je ons eerder benaderd hebt. Je contactgegevens kunnen daarbij uit een andere bron komen, zoals Monsterboard of LinkedIn, waarop jij jouw cv en gegevens hebt geplaatst op zoek naar een toffe baan of een online database met bedrijfsinformatie, zoals bijvoorbeeld de database van de Kamer van Koophandel, of afgeleiden daarvan. We zullen deze gegevens overigens alleen bewaren als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. Als je interesse in ons toont of als je als Talent of opdrachtgever de samenwerking met The New Crew wil aangaan, hebben wij een aantal persoonsgegevens van jou nodig. Dit om te beoordelen of wij jou als Talent of opdrachtgever kunnen accepteren en hoe wij je op de beste manier kunnen helpen.
Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als je klant bij ons bent, willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je te onderhouden.
Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om je goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van coachingsgesprekken of evaluaties. Of als je een vraag stelt over een product of dienst.
Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe vacatures, opdrachten, whitepapers, evenementen of vaknieuws. Of om beter op jouw wensen in te kunnen spelen. Via onze website kun je je voor verschillende nieuwsbrieven, evenementen en whitepapers inschrijven. Je kunt je altijd weer uitschrijven voor de nieuwsbrieven wanneer je deze niet langer wil ontvangen. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden via de hieronder opgenomen contactgegevens.
Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.
Voor de optimalisatie van onze dienstverlening

Voor de meting van webstatistieken verzamelt The New Crew in de meeste gevallen anonieme gegevens over het gebruik van de website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan The New Crew haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer, Google Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina's je hebt bezocht. The New Crew maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Voor meer informatie over cookies verwijzen we je graag door naar ons cookiebeleid.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. The New Crew verwerkt deze gegevens niet. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat aan ons vraagt. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over jou vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Ook dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
VERSTREKKING AAN DERDEN
Het kan soms nodig zijn om persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken die bepaalde diensten aan ons leveren zoals bijvoorbeeld het hosten van de website of andere (IT-)diensten, aan professionele adviseurs (zoals accountants of advocaten) of aan autoriteiten of opsporingsautoriteiten (voor zover we daartoe verplicht zijn). Derden die ten behoeve van The New Crew persoonsgegevens verwerken zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. Een aantal service providers is gevestigd buiten de Europese Unie. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer voorziet in de geheimhouding en beveiliging van je persoonsgegevens door deze derde partijen regelt. Voor zover het om partijen (met toegang van) buiten de EU gaat en het betreffende land geen adequaat beschermingsniveau biedt, is doorgifte door The New Crew onder voorwaarde van het sluiten van een overeenkomst met door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen of zorgt The New Crew anderszins voor passende maatregelen. BEVEILIGING Wij nemen veel beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Zo zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie ook bevoegd toe zijn. Alleen die medewerkers van The New Crew die toegang nodig hebben in verband met het leveren van de dienst en de service krijgen toegang tot de persoonsgegevens en alleen tot die gegevens die daarvoor nodig zijn. The New Crew draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen.
INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via [email protected]. We updaten dit statement van tijd tot tijd. Wanneer we dat doen, zullen we een nieuw statement publiceren op onze website.